شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی راه آهن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۷۰۰ریال
تعداد صفحات: ۱۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی - دکتر فریدون مقدس نژاد
مترجم:
شرحمباحث