شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات (چاپ دوم )
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: زاهدی توچائی، محمد حسن
مترجم:
شرحمباحث