شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران (جلد ۲)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ترابی گل سفیدی , حسین
مترجم:
شرحمباحث