شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری فاطمه شناسی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ــ
تعداد صفحات: ۶۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت بسیج خواهران سپاه منطقه گیلان
مترجم:
شرحمباحث