شابک:
پژوهشی
عنوان: جموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک جلد۳
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هیأت تحریریه نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
مترجم:
شرحمباحث