شابک:
پژوهشی
عنوان: جموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی آلایندههای محیط زیست(جلد۲)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی
مترجم:
شرحمباحث