شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان جلد 3
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی
مترجم:
شرحمباحث