شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات (چاپ 3)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: محمد حسن زاهدی
مترجم:
شرحمباحث