شابک:
پژوهشی
عنوان: دهمین سمینار شیمی آلی ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۴۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۶۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: انتشارات دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث