شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مبانی ژنتیک
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۱۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سهیلا تالش ساسانی
مترجم:
شرحمباحث