شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: لاسلو هوروات گیزلا تاماس کریس سیکرو
مترجم: مجید رضا خوش خلق
شرحمباحث