شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ماشین های کشاورزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۳۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: براین بل
مترجم: مهندس محمد باقر دهپور
شرحمباحث