شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: آموزش تجزیه و ترکیب عربی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ریال
تعداد صفحات: ۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمد رضا هاشملو
مترجم:
شرحمباحث