شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی رفتار سازهها تحت اثر زلزله
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۵۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث