شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محمد رضا هاشملو
مترجم:
شرحمباحث