شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سیاست جنگل
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰ریال
تعداد صفحات: ۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر تیمور رستمی شاهراجی
مترجم:
شرحمباحث