شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۶۴۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر سید علی الهی نیا
مترجم:
شرحمباحث