شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: Cooperative Learning
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۶۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: jaleh hassaskhah
مترجم:
شرحمباحث