شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک سیالات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۱۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نیما امانی فرد
مترجم:
شرحمباحث