شابک: 8-95-7392-964
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مواد هوموسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۷۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۲۳۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پروفسور ولفگانگ تسیشمن
مترجم: پیروز عزیزی - علیرضا جعفری صیادی
شرحمباحث