شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مکانیک آماری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۳۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ب.ب .لود
مترجم: ایرج جلالپور - ولی الله ناصری
شرحمباحث