شابک: 7-56-7392-964
دانشکده: علوم پایه
عنوان: چاههای کوآنتومی (فیزیک و الکترونیک سیستم های دو بعدی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۶۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ا.شیک
مترجم: صابر فرجامی شایسته
شرحمباحث