شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: حشره شناسی کاربردی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۶۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جعفر ندایی
مترجم:
شرحمباحث