شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ریشه های انقلاب اسلامی ایران
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۸۶۰۰ریال
تعداد صفحات: ۱۳۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ: اول
مو لف: ایراندخت فرخپور لنگرودی - محمد حسین اسماعیلی سنگری
مترجم:
شرحمباحث