شابک:
پژوهشی
عنوان: مقالات کلیدی هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۴۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم کشاورزی
مترجم:
شرحمباحث