شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: شمار: -- جلد
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: کمیته اجرایی همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم
مترجم:
شرحمباحث