شابک: 9-72-7392-964
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ساختگرایی و حوزه زبان شناسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۴۹۵۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بابک دبیر عباس خائفی
مترجم:
شرحمباحث