شابک: 0-85-7392-964
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۵۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کی . سرینی واسان
مترجم: دکتر محمد امین کنعانی
شرحمباحث