شابک: 0-68-7392-964
دانشکده: علوم پایه
عنوان: عملیات واحد در مهندسی شیمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۴۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: وارن لی مکیب
مترجم: دکتر محمد معین - اعظم بلوری
شرحمباحث