شابک:
پژوهشی
عنوان: گزارش برگزاری هفته پژوهش استان گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۷۰ صفحه
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۲۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی
مترجم:
شرحمباحث