شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کاربرد آمار در بوم‌شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۳۰۰۰ ريال‌
تعداد صفحات: ۴۲۸ صفحه‌
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: لودویگ , جان ا. - جیمز. اف - رینولدز
مترجم: دکتر حسن پوربابایی
شرحمباحث