شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: کنترل کیفیت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۷۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۳۶۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دیل اچ بسترفیلد
مترجم: دکتر سید یحیی سید دانش رضا اسماعیل پور
شرحمباحث