شابک:
پژوهشی
عنوان: دوازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ــ
تعداد صفحات: ۵۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ: اول
مو لف: گروه ریاضی
مترجم:
شرحمباحث