شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات سومین سمینار طرحهای پژوهشی دانشگاه گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث