شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مدلسازی عددی در ارزیابی نامخرب الکترومغناطیس
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۶۳۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۵۷۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ناتان آیدا
مترجم: دکتر حمید ضابط خصوصی - دکتر مجتبی میرسلیم
شرحمباحث