شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تنیس روی میز پیشرفته
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۶۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۹۰ صفحه
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سعادت عبادی فر
مترجم:
شرحمباحث