شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول تغذیه آبزیان
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۳۹ صفحه
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ: ۱۳۸۴
مو لف: دکتر حمید علاف نویریان
مترجم:
شرحمباحث