شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: نکته هایی در نقد ادب عرب
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمدرضا هاشملو
مترجم:
شرحمباحث