شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: سیری در تاریخ ادبیات عرب از دوره جاهلی تا پایان عباسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمدرضا هاشملو
مترجم:
شرحمباحث