شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: متون نظم و نثر عربی از دوره جاهلی تا پایان اموی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمدرضا هاشملو
مترجم:
شرحمباحث