شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی آلایندههای محیط زیست(جلد۱)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث