شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سیدعلی الهی نیا
مترجم:
شرحمباحث