شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: سرگذشت شگفت انگیز شنفری و شعرش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محمدرضا هاشملو
مترجم:
شرحمباحث