شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: منابع گیاهی جنوب شرقی آسیا
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۲۰۰ریال
تعداد صفحات: ۱۸۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ: ۱۳۸۳
مو لف:
مترجم: سعیدی مهرورز , شهریار
شرحمباحث