شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۵۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۳۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: پورمحمد, رحمت
مترجم:
شرحمباحث