شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی عمومی 1
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مستشاری، سید مرتضی
مترجم:
شرحمباحث