شابک:
پژوهشی
عنوان: فشرده مقالات نهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۲۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۲۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث