شابک: -
دانشکده: علوم پایه
عنوان: انگل شناسی کاربردی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۶۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۵۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد: -
دوره چاپ: ۱
چاپ: -
مو لف: ندایی، جعفر
مترجم:
شرحمباحث