شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: روش کار آزمایشگاه فیزیک جدید (چاپ دوم)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: جلال پور، ایرج
مترجم:
شرحمباحث