شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ارتعاشات مکانیکی جلد اول (چاپ سوم)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۸۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد: اول
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: رائو
مترجم: دکتر منصور درویزه - دکتر ابوالفضل درویزه
شرحمباحث